Welkom in 3e/4e leerjaar!

Samen trotseren we de leerstof en elkaar helpen is hierbij de boodschap. Daar worden we erg mondig en creatief van. We werken vaak zelfstandig en kunnen hulp vragen indien nodig. Dit zorgt ervoor dat we voortdurend werken rond leren leren en plannen.
Bij ons krijgt elk kind de kans om zijn
talenten en interesses te delen. Dit kan door een mededeling of verhaal te doen in de kring, of een atelier te organiseren. Dit leidt vaak tot heel boeiende resultaten. Communicatie is hier zeer belangrijk. We delen onze gedachten en emoties tijdens de gevoelsronde. Zo houden we rekening met elkaar en voelen we ons veilig in de klas.

Onze klaswerking:
Elke ochtend starten we met een kwartiertje lezen. Zo zal zelfstandig werk en begrijpend lezen vlotter gaan tijdens de vrije werktijd.
Om 9uur start de
kring waar feiten en weetjes worden gedeeld. Elke dag van de week vindt er een andere praatronde plaats:
 • Toon- en praatkring: tonen van foto’s, een legoconstructie, tickets van een voorstelling, … + plankring: plannen van het contractwerk op maandagochtend.
 • muzekring: zingen, dansen, een instrument bespelen, tekeningen of schilderijen tonen, gedicht voordragen, muziek beluisteren , …
 • nieuwskring: krantenknipsels, Karrewiet, dingen die gebeuren in de wereld, …
 • teksten- en boekenkring: bespreken van vrije teksten.
 • klasraad: heb je pluimen, ideeën, voorstellen of klachten? Tijdens de klasraad kunnen ze uitgebreid besproken worden.

Kringen omvatten heel veel nuttige informatie: plaatsen waar kinderen geweest zijn, grote getallen, moeilijke woorden, … Deze informatie wordt teruggekoppeld aan onze leerdomeinen. Enkele kinderen aanvaarden de opdracht om onderzoekjes uit te voeren en later de resultaten te delen met klasgenoten.
Wekelijks worden er vanuit de kring
woordpakketten samengesteld. We zoeken samen woorden met een gemeenschappelijke spellingsmoeilijkheid. De week nadien worden de woorden getest tijdens een toon wat je kan.
Aan het einde van de kring bespreken we kort de
planning van de dag. Zo weten de kinderen vooraf hoeveel vrije werktijd ze hebben en welke activiteiten er nog worden gepland (zwemmen, turnen, godsdienst / zedenleer, atelier, …)

Na de kring volgen er
korte instructiemomenten:
 • aanbieden van nieuwe leerstof
 • inoefenen van de leerstof
 • moeilijke onderdelen worden samen nog eens doorgenomen

Daarna is de vrije werktijd aan de beurt:
 • Elk kind krijgt een contractwerk op eigen niveau. Dit werken ze individueel af tegen donderdag.
 • Moet-taken:
  • inoefenen en automatiseren van de leerstof op hun eigen niveau. Dit omvat werkbladen van rekenen en taal
  • het schrijven van een vrije tekst: De kinderen werken wekelijks aan een vrije tekst. Ze mogen vrij kiezen waarover deze tekst gaat. Indien ze moeilijkheden hebben om een onderwerp te kiezen, kunnen ze altijd teruggrijpen naar ideeën of voorstellen van anderen of vanuit de kring.
Nadat ze een tekst in het klad hebben geschreven, gaan de kinderen deze zelfstandig verbeteren met een eigen checklist: Beginnen mijn zinnen met een hoofdletter? Hebben ze allemaal een leesteken? …
Na de verbetering is de tekst klaar om aan de
leesmuur te hangen. Zo kunnen de teksten gelezen worden door anderen. Tijdens de tekstenkring bespreken we de complimentjes en de werkpuntjes. De teksten worden ook gebruikt voor spelling- en taalbeschouwingslessen.
 • Moet-hoeken:
  • Oefenhoek zoals de tafels, woorden van het woordpakket, …
  • Onderzoekshoek waar de leerlingen leerstof gaan ontdekken door onderzoek
  • Computerhoek: oefeningen die uitgevoerd worden op de computer, leren typen op de computer
  • Rekenhoek: levend rekenen, meetoefeningen, metend rekenen, …
  • Leesmuur: teksten lezen die klasgenootjes geschreven hebben
 • mag-hoeken:
  • denkspelletjes: schaken, dammen, smartgames, …
  • denkpuzzels: woordzoekers, sudoku, kruiswoordraadsel, …
 • onderzoek: onderzoeksvragen die uit kringen komen worden de week nadien mee in het contractwerk opgenomen. De leerlingen maken hierbij een schriftelijke neerslag op een onderzoeksfiche. Tijdens een verzamelkring, worden alle resultaten van de onderzoeken besproken en vastgelegd.

Wekelijks schrijven we een
klaskrant. De kinderen beslissen in een redactievergadering wat er allemaal moet verschijnen in de wekelijkse uitgave. In groepjes maken ze een tekstje, dat getypt wordt.

Eén keer per week wordt er een
vastlegmoment ingepland. Alle leerrijke onderdelen die aan bod kwamen, worden vastgelegd in onze onthoudkaft. Een plaats vastleggen op de wereldkaart, de delen van een skelet noteren, het tekenen van een technische constructie, …

Na de middagpauze maken we samen onze
boekentas. Wat nemen we altijd mee naar huis?
 • Agenda die dagelijks door de ouders en de leerkracht gehandtekend wordt
 • onthoudkaft waar we uit studeren en de werkjes van in de klas inzitten.

Als onze boekentas netjes klaarstaat, beginnen we aan de verzamelkring. We benoemen ons gevoel met een cijfer op een schaal van 10. De kinderen kunnen daar nog een korte uitleg bij geven. Zo kunnen ruzies of misverstanden opgeklaard worden. Daarna kunnen de kinderen hun talentje tonen zodat hun stoefertjesbloem in de klas kan aangroeien. Een aantal handelingen worden niet door alle kinderen beheerst. Zoals de computer uitzetten, een kopietje maken, een hond tekenen, … Deze kunnen opgenomen worden in de talentenweide. Door middel van een bloem wordt aangegeven welke kinderen een handeling kunnen en deze dan ook kunnen aanleren aan anderen. Ten slotte kunnen er ook nog resultaten van onderzoeken besproken worden.

Naast zelfstandig werken, leren kinderen ook verantwoordelijkheden op te nemen door het volbrengen van een
klastaak:
 • uitdelers: uitdelen van werkblaadjes, agenda’s, …
 • jaarboek: één activiteit van de afgelopen week vastleggen in het jaarboek
 • bordvegers: het bord vegen wanneer het nodig is
 • postbode: kopietjes nemen, iets halen of brengen naar andere klassen
 • groepsverantwoordelijke
 • vervangers: indien er zieken zijn, hun taken vervangen
 • kringleider: leidt het kringgesprek aan de hand van een stappenplan
 • verslaggever: maakt een verslag van het kringgesprek

Projecten:
Naast het gewone lessenpakket (taal en rekenen) wagen we ons aan zelfgekozen thema’s. Als één team werken we leuke, spannende, grappige en fantastische projecten uit! Alle initiatieven komen van de leerlingen, met begeleiding van de leerkracht. Zelf zoeken we antwoorden op onze vragen die worden opgesteld rond het schema hoofd (weetvragen), hart (emoties) en handen (doe-activiteiten). Er heerst niet elke week een project. Een project wordt opgestart wanneer (bijna) heel de klas interesse toont voor een bepaald onderwerp. Wanneer er geen project is, werken we rond onderzoeken.

Toon wat je kan – week:
We oefenen twee weken op leerstof van taal, rekenen, wereldoriëntatie, … De derde week houden we een toon wat je kan week. Door testjes gaan we evalueren welke onderdeeltjes nog extra oefening vragen.

Frans:
We leren wekelijks spelenderwijze mondeling Frans. Deze lessen omvatten filmpjes, spelletjes, korte toneeltjes, … Op deze manier wordt de drempel om Frans te leren in de derde graad verlaagd.

Kortom, avontuur verzekerd !